Nastavničko vijeće

Nastavničko vijeće čine nastavnici, stručni suradnici  i ravnatelj.

Nastavničko vijeće:

 • obavlja poslove u svezi s izvođenjem nastavnog plana i programa, potrebama i interesima učenika te promicanjem stručno-pedagoškog rada Škole,
 • predlaže Školski kurikulum u suradnji s ravnateljem,
 • ustrojava razredne odjele i obrazovne skupine,
 • odlučuje o ustrojavanju dodatne i dopunske nastave,
 • predlaže imenovanje administrativnih razrednika,
 • predlaže stručno usavršavanje nastavnika i stručnih suradnika,
 • osniva stručne aktive i imenuje njihove voditelje,
 • određuje nadnevke održavanja popravnih ispita i objavljuje ih na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole,
 • utvrđuje trajanje dopunskog rada za učenike koji na kraju nastavne godine imaju ocjenu nedovoljan (1) iz najviše dva nastavna predmeta
 • imenuje povjerenstva za polaganje ispita učenika koji nije zadovoljan zaključnom ocjenom
 • glasuje o kandidatima za ravnatelja Škole
 • predlaže imenovanje administrativnih razrednika,
 • odlučuje o zahtjevu učenika, odnosno roditelja ili skrbnika za prijelaz učenika u školu, odnosno promjenom obrazovnog programa,
 • predlaže ravnatelju pohađanje više od jednog temeljnog predmeta za darovite učenike koji sami snose troškove tog obrazovanja,
 • odlučuje o zahtjevu učenika za nastavak prekinutog obrazovanja,
 • prati utvrđivanje ocjena i konačnog uspjeha učenika na kraju nastavne godine,
 • u dogovoru s roditeljem učenika predlaže ravnatelju produženje obrazovanja za jednu školsku godinu učeniku kojem zbog opravdanih razloga nije bilo moguće ocijeniti znanje na kraju školske godine ili njegovo znanje ne udovoljava razini očekivanih postignuća prema kurikulumu umjetničkog obrazovanja,
 • temeljem zamolbi roditelja/skrbnika učenika predlaže ravnatelju donošenje odluke o oslobođenju obveze plaćanja participacije,
 • utvrđuje izvanškolske aktivnosti koje se priznaju kao ispunjenje školskih obveza,
 • imenuje povjerenstva za polaganje ispita,
 • rješava zamolbe roditelja/skrbnika učenika sukladno članku 64. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
 • obavlja druge poslove utvrđene propisima i općim aktima Škole.
 • Pregleda: 4448

Korisni Linkovi


© All rights reserved / 2021